Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg.

“Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”

Als u geneesmiddelen koopt via het internet buiten het legale circuit loopt u het risico deze verkeerd te gebruiken. Bovendien riskeert u vaak nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te ontvangen. Richt u altijd tot uw arts of apotheker om nare gevolgen te vermijden.

Regelgeving

In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen.

Koop steeds uw geneesmiddelen via het legale circuit, met andere woorden:

 • in een vergunde apotheek,
 • in het geval van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en vrij van medisch voorschrift, via de internetsite van een vergunde apotheek. De internetsite moet wel genotificeerd zijn bij het FAGG en de Orde der Apothekers.
  U kunt de lijst van genotificeerde internetsites raadplegen op de internetsite van het FAGG.
  Opgelet: via het internet geneesmiddelen aankopen bestemd voor België, zelfs al is het via een buitenlandse internetsite, is onderworpen aan de Belgische regelgeving. Het is ook verboden geneesmiddelen te kopen via het internet, ook al is het voor eigen gebruik, als deze in België een medisch voorschrift vereisen, niet vergund zijn of gebonden zijn aan speciale regels (dit is onder andere het geval voor verdovende middelen, psychotrope stoffen en hormonen). Dit kan leiden tot boetes en inbeslagname van de goederen.

De apotheker, als laatste schakel in de keten van fabricage en distributie van geneesmiddelen, speelt hierbij een essentiële rol. De apotheker staat garant voor de kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen.

Explosie aan informatie

Het internet is een snel en gemakkelijk toegankelijke informatiebron. De informatie, reclameboodschappen en aanbiedingen op het vlak van gezondheid en geneesmiddelen zijn talrijk maar moeten benaderd worden met de grootste voorzichtigheid. Het is vaak moeilijk om de oorsprong van de informatie te achterhalen en de betrouwbaarheid en relevantie ervan te beoordelen. Terwijl sommige websites kwaliteitsvolle informatie vermelden, zijn andere weinig interessant. In het bijzonder spam (ongevraagde e-mail) verwijzen de gebruikers in vele gevallen naar illegale websites waar geneesmiddelen te koop aangeboden worden. Het gaat hierbij meestal om nagemaakte of vervalste geneesmiddelen.

De omvang van het fenomeen en de moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten ondervinden bij het identificeren van de verantwoordelijken van de illegale websites en het stopzetten van hun illegale activiteiten maken dat een repressieve aanpak niet volstaat. De bevoegde autoriteiten moeten in de eerste plaats patiënten en het grote publiek sensibiliseren tot een veilige aankoop en een adequaat gebruik van geneesmiddelen.

Sensibiliseringscampagne

In oktober 2009 lanceerde het FAGG op nationaal niveau een specifieke sensibiliseringscampagne: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”. Het hoofddoel van deze campagne was het grote publiek te waarschuwen voor de mogelijke risico’s waaraan patenten hun gezondheid blootstellen bij het aankopen van geneesmiddelen via het internet buiten het legale circuit. Aan de hand van een minisite: www.geneesmiddelen-via-internet.be, verduidelijkt het FAGG dat nagemaakte en andere illegale geneesmiddelen een gevaar vormen voor de gezondheid. Het FAGG geeft de patiënten de sleutel om in alle veiligheid geneesmiddelen te kopen.

In praktijk

 • Pas op voor de vele discussiefora met als onderwerp gezondheid, ziektes en behandelingen.
 • Deze fora zijn geen betrouwbare informatiebron omdat ieder individu verschillend is en de personen die uw vragen beantwoorden niet altijd gezondheidszorgbeoefenaars zijn.
 • De informatie verkregen op het internet kan wel als basis dienen voor overleg met een gezondheidszorgbeoefenaar.
 • Pas op voor spam die u vaak verwijzen naar illegale websites waar meestal nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te koop aangeboden worden.
 • Pas op voor het aankopen via het internet van geneesmiddelen op medisch voorschrift. De Belgische regelgeving verbiedt dit.
 • Voor geneesmiddelen op medisch voorschrift is een medische controle door uw arts essentieel voor het stellen van de diagnose, de keuze en de opvolging van de behandeling. Het contact met uw apotheker is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u het voorgeschreven geneesmiddel op correcte wijze gebruikt.
 • Pas op voor de online “medische” consultaties die aangeboden worden op bepaalde internetsites waar geneesmiddelen verkocht worden.
 • Dergelijke online “medische” consultaties garanderen niet dat de keuze van het aangekochte geneesmiddel en zijn gebruik voor u geschikt en veilig zijn. Deze consultaties maken bovendien het aankopen van geneesmiddelen op medisch voorschrift via het internet niet legaal.
 • Pas op met internetsites die de identiteit van hun verantwoordelijke niet vermelden.
 • Kies een website met de vermelding van de naam van een persoon, een instelling of een organisatie die u vertrouwen geeft. Stel uzelf steeds de vraag wie de inhoud van de website geschreven heeft, welke zijn/haar competenties zijn en wat de drijfveer is.
 • Pas op met producten die als miraculeus voorgesteld worden voor de behandeling van ernstige ziektes. Meestel bieden deze in werkelijkheid niet het vermelde therapeutische voordeel en kunnen ze de patiënten zelfs afhouden van de behandeling die ze nodig hebben.
 • Pas op voor geneesmiddelen die in België niet in de handel zijn, maar toch verkocht worden via het internet.
 • Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen in België verboden zijn omwille van hun toxiciteit of omdat deze niet vergund zijn door gebrek aan bewijs van de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid.
 • Pas op voor het kopen, via een buitenlandse internetsite, van een geneesmiddel dat u normaal koopt bij uw apotheker in België. Het gebeurt soms dat geneesmiddelen dezelfde naam hebben maar dat hun samenstelling verschilt van land tot land.
 • Als u twijfelt over het uitzicht en/of de verpakking van een geneesmiddel of als u een onverwachte reactie op de behandeling ervaart, praat er dan over met uw arts of apotheker of verwittig het FAGG via mail naar medicinesonweb@fagg-afmps.be

Kwaliteitslabel

De Health On the Net Foundation (een niet-gouvernementele organisatie geaccrediteerd door de Verenigde Naties) heeft als opdracht de kwaliteit van medische informatie op het internet te bevorderen. Hiertoe stelde de stichting een gedragscode op en creëerde ze een label, de “HON-code”, waarvan het logo toegekend wordt aan websites die haar principes naleven.

Health On Net label

Websites met dit label worden regelmatig gecontroleerd, maar de juistheid, volledigheid en relevantie van de informatie kan niet altijd gewaarborgd worden. Omgekeerd is het ook zo dat een website zonder het “HON-code”-logo niet per definitie slechte informatie bevat. De kans om slecht geïnformeerd te worden, ligt in deze gevallen wel hoger. Hoe dan ook, spring in beide gevallen steeds voorzichtig om met informatie die u aangeboden wordt. Praat erover met een gezondheidszorgbeoefenaar.

Meer informatie

Nationale campagne van het FAGG, gelanceerd in oktober 2009, met als doel het grote publiek te waarschuwen voor de mogelijke risico’s waaraan de patiënten hun gezondheid blootstellen bij het aankopen van geneesmiddelen via het internet buiten het legale circuit.

Internetsite “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”:www.geneesmiddelen-via-internet.be

Brochure “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”, FAGG